Date

Attendees

Content

Requirement controls

Chung

1, Cần có cái nhìn tổng quan về Sản phẩm (app)

 • Các tính năng đã xây dựng // NA: lấy từ confluence và user manual -> chưa đầy đủ, chưa có One source of trust
 • Các tính năng đang xây dựng
 • Các tính năng chờ xây dựng (đã chốt sẽ làm) và độ ưu tiên - Will do.  //Nam: Tạo trước sprint
 • Các đề xuất từ vận hành, user, sếp… chưa chốt có làm hay không Considering //Nam: BA board Backlog
 • Các đề xuất từ vận hành, user, sếp… chốt Rejected 

// Improvement: To do, Evaluation, Accepted, Rejected, Done ??? nghiên cứu lại Resolved

2, Mối liên hệ giữa các tính năng (story) -> nhóm tính năng (epic) -> initiative

//Nam: Chắc là xài dc thôi

3, Quản lý phiên bản (thấy được sự cải tiến tính năng)

//NA: Không biết change log

//HA: check https://deviniti.com/support/addon/server/requirements-test-management/latest/requirement/ với Jira cloud xem có bị re-open Epic cũ không?

Tính năng cụ thể (Story)

 • Mô tả về tính năng dưới góc nhìn của End user
 • Giải pháp đề xuất từ BA
 • Nguồn tham chiếu: đối thủ, tài liệu chuyên môn…
 • Ý kiến nhận xét từ vận hành, dev, UX
 • Giải pháp thiết kế từ UI/UX
 • Heuristic Evaluation
 • Tài liệu SRS cho Dev

Story Flow

Board: Back office

1, Khởi tạo

Người tạo Task/Story/Epic/Initiative phải điền mô tả về tính năng - PO //Nam làm bước 1

2, Sơ bộ

BA trình bày giải pháp sơ bộ, nguồn tài liệu tham chiéu

3, Duyệt sơ bộ

Ý kiến nhận xét từ vận hành, dev, UX. Sau đó BA điều chỉnh, và đưa ra giải pháp chính thức

4, UI Design

UI/UX thiết kế dựa trên giải pháp từ BA

5, Heuristic Evaluation

UI/UX thực hiện đánh giá và chỉnh sửa theo kết quả đánh giá

6, BA cập nhật tài liệu chi tiết cho DEV, Tester

Board: Development

Như cũ

//Ai được assigned thì phải tạo task và estimate dựa trên task này


Board Improvement

PO-BA-UX xem


Epic flow

TBD


Support Task cho bên khác tạo task mới và thông báo PO

Discussion items
Action items

 •  
Write a comment...